Namdalskysten Næringsforening inviterte til frokostmøte for næringsliv, politikere og andre interesserte. Over 50 personer møtte opp for å høre om prosjektet Lakseveg Nord.

Bakgrunn for møtet er at det over flere år har vært jobbet fra ulike hold, om et veiprosjekt som skal forsterke mulighetene for å få varer ut og inn fra Ytre Namdal. Det er en enorm verdiskaping som til daglig foregår i næringslivet, og dagens utviklingsplaner går i samme retning. Tidligere utredninger og prosjekter har gitt tydelige signaler. I RIPYN prosjektet ble det konkludert at prioritert strekning er Flerengstranda-Gartland. Region Namdal har tilsvarende prioritering samt at også Vegforum Trøndelag er krystallklar på at Lakseveg Nord har 1.prioritet.

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen og Samferdselsdirektør Erlend Solem ga forsamlingen et tydelig budskap, nå kan Lakseveg Nord realiseres forutsatt at vi står samlet om prioriteringene. For fylkeskommunen er strategien å få etablert sammenhengende godslenker med enhetlig standard. Utviklingen går en vei, antall vogntog øker og i Klettkrysset er det beregnet 240 000 trønderske laksetrailer i 2050. Det vil si 1 trøndersk laksetrailer hvert 2.minutt!! Det er helt klart at alt kan ikke løses med godstransport på vei, og det er derfor viktig at det også planlegges nye løsninger for sjøtransport og bane.

Leder i Samferdselskomiteen for Region Namdal, Steinar Aspli, gjennomgikk historisk bakgrunn og plan for forprosjektet samt tidsvinduet det jobbes mot. Etter erfaring fra Fosenvegene AS, sees det på muligheter for å få inn flere veiprosjekter i en samlet pakke. Oppsummert er det helt klart at det fordrer likelydende vedtak i kommunene og en positiv holdning til prosjektet. Da kan Lakseveg Nord bli en realitet, med byggestart i 2022.

Underveis i møtet ble det åpnet for innspill fra tilhørerne. Blant annet kom det innspill på at Kystriksveien 769 måtte utredes som et alternativ, i perspektivet som forsterker blant annet en felles bo-og arbeidsmarkedsregion med Namsos. Budskapet fra møtet er allikevel tydelig, Lakseveg Nord fra Flerengstranda til Gartland må realiseres NÅ!