page1image3697264 Namdalskysten Næringsforening

 

§ 1. FORMÅL

VEDTEKTER

Namdalskysten næringsforening er en frittstående og selvstendig organisasjon som skal arbeide for å fremme næringslivet i de kommuner som medlemmene tilhører, markedsføre felles interesser og være et felles talerør overfor kommunene, fylket og andre.

Næringsforeningen skal ha et nært og godt samarbeid med administrativ og politisk ledelse samt andre interessenter i regionen.

§ 2. MEDLEMSKAP

Alle offentlige og private bedrifter og foretak, med tilknytning til Nærøy, Vikna, Leka og Bindal kommuner kan tegne medlemskap. Organisasjoner kan søke medlemskap. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet.

§ 3. ØKONOMI

Næringsforeningens drift baseres på medlems- og serviceavgift, prosjektinntekter og inntekter fra arrangementer og messer i næringsforeningens regi, samt tilskudd fra det offentlige.

§ 4. ÅRSMØTET

Næringsforenings høyeste organ er Årsmøtet, som avholdes innen 1. april hvert år (regnskapsår: 1. januar – 31. desember).

Årsmøtet skal kunngjøres med minst 4 ukers skriftlig varsel. Eventuelle saker til behandling under Årsmøtet må sendes styret minst 2 uker før møtet. Sakliste sendes ut til medlemmene minst 1 uke før møtet. Hvert frammøtte medlem har en stemme, forutsatt betalt medlemskontingent og serviceavgift.

Årsmøtet skal ha følgende sakliste:

1. Valg av møteleder.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Valg av 2 til å underskrive protokollen fra møtet.
4. Styrets årsmelding for perioden (1. januar – 31. desember) foregående år
5. Regnskap for perioden (1. januar – 31. desember) foregående år
6. Behandle arbeidsprogram (handlingsplaner) og budsjett for kommende periode. 7. Fastsette medlemskontingent og serviceavgift.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Fastsette godtgjørelse til revisor og evt. styremedlemmer.
10. Valg:

  1. Leder for 1 år, styremedlemmer for 2 år.
  2. 2 varamedlemmer til styret for 1 år i nummerorden.
  3. Revisor 1 år
  4. Valgkomité på 3 medlemmer 1 år

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinær Årsmøte skal avholdes når styret eller minst en tredjedel av næringsforeningens medlemmer krever det. Ekstraordinær Årsmøte kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for. Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel og være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter.

§ 5. STYRET

Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret holder minst 4 møter etter på forhånd oppsatt møteplan (del av årshjul), og for øvrig når minst halvparten av styret evt. styreleder forlanger det. Styret kan vedta at observatører fra medlemsorganisasjoner kan delta på styremøtene med talerett når sakliste tilsier dette.

Styreleder innkaller til møtene. Styret er ikke beslutningsdyktig uten at minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Det føres protokoll fra møtene som undertegnes. Referat fra styremøtene sendes medlemmene.

Styret skal lede næringsforeningens arbeid i samsvar med vedtekter og vedtatte arbeidsplaner og etter de retningslinjer Årsmøtet fastsetter.

Styret velger nestleder for ett år og evt. øvrige verv.

§ 6. UTVALG

Styret kan opprette underutvalg etter behov, som er tidsbegrenset. En representant fra styret skal delta i underutvalget. Utvalgene er underlagt styret. Styret utarbeider mandat for hvert utvalg.

Utvalg skal, i samsvar med næringsforenings formål og styrets rammer, planlegge og gjennomføre aktiviteter for det enkelte utvalg.

§ 7. ADMINISTRASJON

Styret for næringsforeningen tilsetter daglig leder. Daglig leder har møte- og talerett på styremøter.

§ 8. VALG

Alle medlemmer i næringsforeningen har stemmerett. Ansatte i medlemsbedriftene er valgbar til verv i foreningen. Valg skjer skriftlig når noen forlanger det. For å anses som valgt må vedkommende oppnå mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Oppnår en kandidat ikke det, foretas omvalg mellom de to som har flest stemmer, og da anses den som får flest stemmer valgt. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

 

§ 9. VALGKOMITÉ

Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Valget gjelder for 1 år. Valgkomitemedlemmer kan gjenvelges. Valgkomitemedlemmer skal fremlegge forslag til alle valg som skal foretas på Årsmøtet.

§ 10. TEGNING AV SELSKAPETS FIRMA

Signaturrett tildeles styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret definerer daglig leders fullmakter.
Prokura tildeles daglig leder.

§ 11. VEDTEKTSENDRINGER

Forandring i vedtektene kan besluttes i ordinær eller ekstraordinært Årsmøte med to tredjedels stemmeflertall. Det må angis i innkallingen hva forslaget går ut på.

§ 12. INN- OG UTMELDING

Innmelding foregår skriftlig på egen blankett. Utmelding skjer skriftlig – via brev eller mail.

Ved innmelding før 30.6 faktureres serviceavgift og medlemskontingent for helt år. Ved innmelding etter 30.6 faktureres serviceavgift og medlemskontingent for 1⁄2 år.
Ved utmelding refunderes ikke serviceavgift og medlemskontingent.

Medlemskap er gyldig når kontingent og serviceavgift er betalt.

§ 13. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning behandles av Årsmøtet. De kreves at to tredjedeler av medlemmene er tilstede og at minst to tredjedeler av de frammøtte stemmer for forslaget. Møter ikke så mange, avgjøres saken i ekstraordinært Årsmøte, som kan kalles sammen med minst to ukers frist. Oppløsning kan da besluttes med 2 tredjedels stemmeflertall uansett antall frammøtte.

Møtet velger avviklingsstyre og treffer beslutning om anvendelse av mulig gjenværende formue.

Vedtatt på årsmøte / stiftelsesmøte 30. mars 2016.